Algemene voorwaarden


De besloten vennootschap
Schoonmaakbedrijf R. Janssen   B.V.
Parijsboulevard 305
6135 LJ SITTARD
nader te noemen: * Janssen  *

ALGEMENE BEPALINGEN

artikel 1  toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Janssen   tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van dienst­en, tenzij uitdrukkelijk met Janssen   anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door Janssen   niet aanvaard.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van deze algemene voorwaarden diensten worden verricht.

artikel 2 offertes

1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend. 

2. Indien wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft binnen 2 maanden uitblijft, dan kunnen de kosten die Janssen   heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

artikel 3 totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van bij Janssen   zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Janssen  , dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd.

2. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door Janssen   schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

artikel 4  uitvoering van de overeenkomst

1. Janssen   bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Hij heeft de plicht desge- vraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. 

2. Janssen   is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

3. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaam- heden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen - niet zijnde christelijke of nationale feestdagen - van maandag tot en met vrijdag.

artikel 5 Naleving overeenkomst en controle

1. De wederpartij zorgt er voor dat tijdig alle gegevens en materialen, waaronder ook water, elektriciteit en gas, welke Janssen   redelijkerwijze nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm kosteloos in het bezit van Janssen   komen. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

2. Janssen   is niet gehouden de van de wederpartij ontvangen gegevens en materialen voorafgaand te onderzoe­ken.

3. Goedkeuring van de werkzaamheden geldt als erken­ning dat Janssen   de voorafgaande werk­zaamheden juist heeft uitgevoerd.

4. Janssen   heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de wederpartij aan de in het vorige leden genoemde verplichtingen zal hebben voldaan. De wederpartij is gehouden om de schade die Janssen   lijdt door deze vertragingen te vergoeden.

5. Schade en/of alle meerkosten die ontstaan doordat de wederpartij niet heeft voldaan aan de in het vorige leden van dit artikel omschreven verplichtingen, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

artikel 6 wijziging in de overeenkomst 

1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen van welke aard ook worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Janssen   te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij.

2. Janssen   behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

Artikel 7 duur van de overeenkomsten

1. Een overeenkomst geldt, indien niet uit­drukkelijk schriftelijk anders is overeen­ge­komen, voor onbepaalde tijd. Deze kan slechts, worden beëindigd door beide partijen met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij anders is overeengekomen.

2. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts per aangete­kend schrijven worden opgezegd.

 artikel 8 onuitvoerbaarheid van de opdracht

1. Janssen   is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst en/of de opdracht indien dit het gevolg is van aan Janssen   niet bekende omstandigheden of overmacht.

2. Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluiting, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan wederpartij, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij Janssen   is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers hier te lande en/of in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van Janssen   vallen.

artikel 9 aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid is Janssen   niet gehouden tot vergoeding van middelijke of onmiddellijke schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, bij de wederpartij, tenzij sprake is van hetgeen in lid 2 is bepaald. Janssen   accepteert geen risico en geen aansprakelijkheid terzake van schade, van welke aard dan ook, door of tijdens de uitvoering van het werk toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van zaken waaraan wordt gewerkt, tenzij sprake is van hetgeen in lid 2 is bepaald.

2. Janssen   is slechts aanspra­kelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Janssen   of haar leidinggevende onder­geschik­ten.

3. Onder alle omstandigheden zal de verplichting van Janssen   tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot ten hoogste de netto-factuurwaarde, betrekking hebbend op de overeenkomst of de opdracht.

4. Janssen   is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

5. Janssen   heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken.

6. Janssen   is niet aansprakelijk voor de schade (welke ook) bij de uitvoering veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor de schade (welke ook) veroorzaakt door reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen.

7. In alle gevallen waarin Janssen   een beroep op het bepaalde in de bovenstaande leden 1 tot en met 6 toekomt, kan (kunnen) zijn eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, dit als ware het beding eveneens ten behoeve van de betrokken werknemer(s) gemaakt.

artikel 10 vrijwaring

Wederpartij verbindt zich Janssen   te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding uit hoofde van welke oorzaak dan ook jegens Janssen   ter zake verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

artikel 11 prijzen 

1. De prijzen van Janssen   zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeen-

gekomen.

2. De prijzen van Janssen   zijn berekend op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. 

4. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon en/of andere kosten van de opdrachtnemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen  plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.

5. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de wederpartij harerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Janssen   medegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van vóór de verhoging geldende prijzen.

 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Janssen   op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

 7. Janssen   behoudt zich het recht voor om in alle voorkomende gevallen afwijkende prijsafspraken te maken.

artikel 12 betalingscondities

1. Facturering zal in het algemeen in de derde week van de vierwekelijkse periode respectievelijk derde week van de kalendermaand plaatsvinden. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling door consumenten à contant aan Janssen  . Betaling door niet-consumenten geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, via overboeking op een door Janssen   aan te wijzen bank- of girorekening.

Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Facturen dienen te worden betaald binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn. Het gefactureerde bedrag, zijnde een brengschuld van de wederpartij, is na verval van bovenbedoelde termijn onmiddellijk opeisbaar zonder vooraf benodigde ingebrekestelling.

2. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 wanprestatie (toerekenbare tekortkoming)

1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of haar onder curatele stelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Janssen   verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling - terstond opeisbaar.

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1,5% per maand gerekend vanaf de vervaldatum der factuur (een gedeelte van de maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

3. In de in het eerste lid bedoelde gevallen heeft Janssen   eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Janssen  , zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Janssen   dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

4. Indien wederpartij zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde van met Janssen   gesloten overeenkomsten en/of aan deze voorwaarden is Janssen   voorts gerechtigd buiten de koopsom, meerwerk en schadebedragen van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

5. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin Janssen   zich voor de invordering van de hulp van een derde, tot wie kan behoren naar oordeel van Janssen   een advocaat. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 115,00 of zoveel meer of minder als aan Janssen   in rekening kan worden gebracht op grond van de geldende algemene normen van de beroepsorganisatie waar de derde, advocaat en/of deurwaarder is aangesloten, zulks vermeerderd met € 15,00 aan administratiekosten.

6. Uit het enkele feit dat Janssen   zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

artikel 14 retentierecht 

Janssen   is gerechtigd om zaken die Janssen   van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Janssen   besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

artikel 15 zekerheidsstelling

1. Janssen   is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

2. Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Janssen   het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan Janssen   alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, een en ander onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

artikel 16 geschillen

Alle verbintenissen van Janssen   en de wederpartij worden geacht te worden uitgevoerd op Nederlands grondgebied. Op de met Janssen   gesloten overeenkomsten is uitdrukkelijk ook indien enkele verbintenissen buiten Nederland worden uitgevoerd Nederlands recht van toepassing en verklaren partijen ook indien de wederpartij buiten Nederland gevestigd of woonachtig is, dat uitsluitend bevoegd is ter kennisname van enig geschil tussen partijen de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche.